Thomas Ek
Har nu anmält regeringen för svindleri och bedrägeri.

http://resurs.ning.com/forum/topics/har-nu-anmaelt-regeringen-foer

8.2.2011

Hej!

Jag har nu inatt sänt in en anmälan om att
stat, regering och försäkringskassan
gjort sig skyldig till svindleri och bedrägeri.
Låt oss hoppas att den ger resultat. I annat
fall blir Europadomstolen nästa anhalt.
Jag bifogar hela anmälan här nedan.

Mvh
/Thomas Ek

Till:             Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm,
E-postadress: forvaltningsrattenistockholm@dom.se                

Från:           Thomas Ek, mobilnummer xxxx xx xx xx

Adress: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ärende: Anmälan om att finansdepartementet, staten, regeringen och dennes allianspartier genom finansminister Anders Borgs försorg, till gagn för finansdepartementet, Anders Borgs politiska parti och dennes allianspartier och
Anders Borg själv gjort sig skyldig till svindleri.


Vår stat och regering har genom försäkringskassan därtill på ett orättmätigt och oetiskt sätt olovligen tagit tillbaka och konfiskerat sjuka sjukförsäkringstagares redan reserverade pengar. Vår stat och regering har genom försäkringskassan därmed även genomfört ett bedrägeri. Alternativt har bedrägeriet realiserats genom att försäkringskassan tillämpat/ar lagen felaktigt.

 

Staten/finansdepartementet har gjort sig skyldig till svindleri

Lagen säger att medborgarnas avgift till våra socialförsäkringar enbart skall finansiera socialförsäkringarna. Inget annat.

 

Men staten tar systematiskt ut alldeles för mycket pengar i avgift för våra socialförsäkringar än t.ex. vad vår allmänna sjukförsäkring i själva verket kostar. Förfarandet är oetiskt och olagligt. Beteendet står i direkt strid mot lagstiftningen.

 

En blick bakåt i tid visar på O-motiverbart stora vinster över tid. En blick framåt i tid visar också på orimligt stora vinster över tid (se redovisning sida nr 2).

 

De senaste nedskärningarna i vår allmänna sjukförsäkring borde av det skälet åtminstone denna senaste gången i ordningen rimligen medföra proportionerligt minskade avgifter till sjukförsäkringen, vilket de alltså fortfarande icke gör.

 

Istället tillstås vår finansminister Anders Borg att i våra medier gång efter annan orättmätigt briljera med goda statsfinanser vilka i själva verket i betydande del följaktligen åstadkommits genom otillbörlig överdebitering av medborgarnas socialförsäkrings avgifter, minskat sjukförsäkringsskydd, och där sjukförsäkrings skyddet därtill med retroaktiv verkan konfiskerats** vilket fått till följd att fler och fler medborgare fortfarande väljer att begå självmord. Mer avskyvärt än så här kan det knappast bli.  Skapelsen är i första hand ett svindleri*, och jag kräver att en ändring omedelbart kommer till stånd i så motto att medborgarnas socialförsäkringsavgifter ställs i proportion till dess kostnader. Precis så som lagen föreskriver. Staten, regeringen och/eller finansdepartementet har därtill även gjort sig skyldig till ett bedrägeri. Alternativt har bedrägeriet verkställts genom att försäkringskassan tillämpat lagen felaktigt.

 

Regeringen, Anders Borg och dennes allianspartier inkasserar genom detta klart vilseledande och otillbörliga tillvägagångssätt härigenom betydande ekonomiska fördelar vilket sålunda är oetiskt, orättmätigt och orättfärdigt.

 

*Svindleri är en form av kvalificerat bedrägeri genom att det inte riktar sig mot någon eller några personer utan mot allmänheten/medborgarna direkt genom att för egen vinning sprida en vilseledande uppgift.

 

Inga kaffepengar precis

Konjunkturinstitutet uppgav augusti 2009 att vår allmänna sjukförsäkring under åren 2003-2008 frambringat en vinst på 71 MILJARDER kr. Hela socialförsäkringens samlade överskott var 119 MILJARDER kr för år 2006.

 

    Beräknat överskott 2010 - 2014

 

    *Sjukförsäkringen

+63 MILJARDER kronor

    *Efterlevandepension

+33 MILJARDER kronor

    *Arbetsskadeförsäkringen

+23 MILJARDER kronor

    *Föräldraförsäkringen

-30 MILJARDER kronor

      Summa: 

+89 MILJARDER kronor

 

*Försäkringskassan, Ekonomistyrningsverket, Pensionsmyndigheten, Folksam

 

**med retroaktiv verkan konfiskerats
Staten och regeringen har genom försäkringskassan på ett orättmätigt och oetiskt sätt olovligen tagit tillbaka sjuka sjukförsäkringstagares reserverade medel vilka utgjorde ett tidigare redan utlovat skydd, och konfiskerat dem. Dådet har verkställts genom att staten/ regeringen genom försäkringskassan tagit tillbaka tidigare redan utlovat försäkringsskydd för gamla pågående (sjuk-) försäkringsfall som inträffat före den stora sjukförsäkrings reformen som inleddes år 2008 och fullt ut trädde ikraft år 2009/2010.

 

Beskrivning

De nytillkomna ändringarna i (sjuk-) försäkringsvillkoren skulle naturligtvis som brukligt, gälla nytillkomna försäkringsfall framgent, t.ex. fr.o.m. årsskiftet 2009-2010. Inte gamla och pågående försäkringsfall som för flera år sedan redan godkänts av försäkringskassan.

I och med att försäkringskassan lät de nya sjukförsäkringsreglerna även gälla gamla pågående försäkringsfall som för flera år sedan redan godkänts av försäkringskassan så har stat och regering genom försäkringskassan därmed tagit tillbaka dessa sjuka medborgares redan reserverade medel. Så får det inte gå till.

 

En ny ansökan av tex. en ny sjukersättningsperiod för ett gammalt pågående försäkringsfall som tidigare redan godkänts och fallit ut, måste naturligtvis hanteras med hänsyn till de regler och utfästelser som vidkom då skadan inträffade, dvs. försäkringsfalls datumet.

 

Försäkringsskyddet som gällde vid försäkringsfalls datumet, måste vid försäkringens omvandlingstidpunkt, såvida inget annat avtalats, alltid betraktas som garanterad. Vid gamla och pågående försäkrings skador måste skyddet som gällde vid försäkringsfalls datumet m.a.o. fortsätta att gälla. I annat fall, så som staten/regeringen genom försäkringskassan gjort, tar man tillbaka ett redan utlovat skydd/försäkringsskydd. Staten/regeringen har genom försäkringskassan sålunda tagit tillbaka och konfiskerat sjuka medborgares redan reserverade medel. Alternativt har försäkringskassan tillämpat lagen fel.

 

Handgreppet strider mot all grundläggande rättsmedvetenhet

Ur ett försäkringsmässigt perspektiv är den retroaktiva tillämpningen både oetisk, rättsvidrig och rättsstridig. Om en fysisk eller juridisk person verkställt en dylik ändring hade utförandet naturligtvis varit både brottsligt och straffbart.

 

En grundläggande förutsättning för rättssamhällets existens är att medborgaren i förväg alltid skall ha en rimlig möjlighet till att kunna bedöma de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna av sitt eget handlande. Då försäkringskassan på order från stat och regering nu med retroaktiv verkan tagit bort denna högst väsentliga del av försäkringsskyddet har medborgaren samtidigt också blivit berövad denna möjlighet. Medborgaren har helt enkelt blivit lurad och förd bakom ljuset.

 

Beskrivning - försäkring

En sjukförsäkring omsluter en överenskommelse mellan försäkringsgivare och försäkringstagare. Försäkringsgivaren förpliktigar sig att vid ett godkänt sjukdomsfall leverera ett förutbestämt och överenskommet skydd, alltså en garanti om skydd, och av det skälet kallas förbindelsen för, försäkring.

 

Till skillnad mot en privat sjukförsäkring så är vår allmänna sjukförsäkring en rättighetslagstiftning vars definierade innebörd i all väsentlighet är likalydande.

 

Då en försäkringsskada inträffat och försäkringsgivaren/försäkringskassan sedermera godkänt densamma, och försäkringsskyddet därefter har lösts ut, då kan inte försäkringsgivaren efter detta ta tillbaka redan utlovat skydd. I vart fall inte utan den försäkrades medgivande. Detta är ju själva poängen med en försäkring.

 

Nytillkomna ändringar i försäkringsvillkoren som försämrar ett sjukförsäkrings skydd som t.ex. tidsbegränsning, måste naturligtvis av det skälet avse nytillkomna försäkringsfall framgent/framledes. Inte som vår stat och regering genom försäkringskassan beslutat om dvs. att ändringarna med retroaktiv verkan även skall gälla gamla och pågående försäkringsfall som för flera år sedan redan godkänts av försäkringskassan.
 
Nuvarande regering och samtliga regeringar dessförinnan har otvivelaktigt gått till val på utfästelsen att mot inbetald skatt tillhandahålla medborgaren en sjukförsäkring som icke var behäftad med någon tidsbegränsning. Sakförhållandet att vår allmänna sjukförsäkring icke var behäftad med någon tidsbegränsning har för tusentals sjuka och på grund därav vid det här laget nu ruinerade medborgare, varit det tyngst avgörande skälet till att de under sin friska yrkesverksamma tid valde att inte teckna någon kompletterande privat sjukförsäkring.

 

Då stat och regering genom försäkringskassan nu med retroaktiv verkan tar bort denna högst väsentliga och värdefulla del av dessa redan sjuka medborgares skydd, dvs. dessa sjuka medborgares möjlighet till att kunna ansöka om en förnyad tidsbegränsad sjukersättnings period, så är detta i direkt strid mot tidigare gällande villkor, regler och utfästelser från försäkringskassan (och vår regering) då skadan inträffade, och därefter sålunda också godkändes.

Villkoren för beviljande av varaktig sjukersättning har med de nya införda sjukförsäkrings reglerna för den sedan lång tid tillbaka redan sjuke medborgaren, samtidigt också skärpts i en så beaktansvärt hög grad att ett fortsatt skydd i praktiken och likaledes enligt försäkringskassans egen beskrivning och uppfattning, tagits bort från dessa sjuka medborgare. Detta är naturligtvis ett genuint och renodlat bedrägeri. Inget annat.

Orimliga konsekvenser

Efter det att försäkringsfallet inträffat kan den sjuke under det varande sjukdomstillståndet och en betydande tid därefter naturligtvis inte längre införskaffa någon privat sjukförsäk-ring. Det är i praktiken inte realiserbart. Alls. Konsekvenserna riskerar därmed bli orimliga.

Thomas Ek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google adds