Miljarder människor väntas dö under nuvarande
Codex Alimentarius Guidelines*

Barbara Minton, Natural News – 21 juli 2009

http://www.infowars.com/billions-of-people-expected-to-die-under-current-codex-alimentarius-guidelines/

Översättning Gertie Dahlberg

 

Din rätt att äta hälsosam föda och använda tillbehör som du själv väljer är snabbt på väg att försvinna och varje ansträngning har gjorts för att hålla dig ovetande om den kommande kriminaliseringen av naturlig hälsa, vitaminer, örter mm.  Codex Alimentarius* är schemalagd för fullt globalt genomförande den 31 december 2009!  Och inte ett ord har talats om detta hot mot mänskligheten i de största medierna.  Ändå, enligt WHOs och FAOs (Food and Agriculture Organization) planer, kommer ett minimum av 3 miljarder människor att dö från Codex riktlinjer, enbart från vitaminer och mineraler.  Allteftersom klockan tickar mot detta oundvikliga datum så arbetar NSF (Natural Solutions Foundation) och dess medicinska chef Dr Rima Laibow febrilt med att ändra Codex riktlinjer. De behöver din hjälp!

*Codex Alimentarius är namnet på det regelverk för livsmedel som utarbetats inom FNs ram under namnet Joint och bildades redan 1962,

En tidigare nazist är fader till nuvarande Codex


Codex är fienden till alla utom de personer som vill profitera på det, enligt Dr Laibow.  Hon pekar på dess association med dem som begick brott under nazistregimen.  I slutet av andra världskriget dömde Nűrnbergtribunalen nazister som hade begått fasanfulla brott mot mänskligheten och dömde dem till fångenskap.  En av dessa som befanns skyldig var chefen för det megalitiska företaget I G Farben, Hermann Schmitz.  Hans företag var det största kemiska tillverkningsföretaget i världen och hade enastående politisk och ekonomisk makt och inflytande i Hitlers nazistrike.  Farben producerade gasen som användes i de nazistiska gaskamrarna och stålet för järnvägsspåren som byggdes för att transportera folk till döden.

Under tiden han satt i fängelse letade Schmitz efter ett alternativ till råstyrka att användas till att kontrollera folk och insåg att folk kunde kontrolleras genom deras föda food supplyNär han slapp ut ur fängelset vände han sig till sina vänner i FN och la fram sin plan att ta över kontrollen för livsmedel över hela världen.  En försäljningskommission kallad Codex Alimentarius (latin för livsmedels code) skapades på nytt under förklädnaden att vara ett konsumentskydd consumer protection .  Men Codex var aldrig menat att vara något som skyddade människor.  Det har alltid handlat om pengar och förtjänster på bekostnad av människor. 

1962 var tidpunkten satt för Codex att bli fullt genomförd på en global nivå 31 december, 2009.  Under Codex etablerades en kommitté för att skapa riktlinjer för sådana saker som fisk och fiskeri, fetter och oljor, frukt och grönsaker, nötter,  nutrition,  föda för speciella ändamål samt vitaminer och mineraler.  Det var 27 kommittéer allt som allt som skapade en enorm byråkrati.  Under Codex finns mer än 4 000 riktlinjer och regelverk för allt som kan sättas i din mun, med undantag av pharmaceutiska produkter, som inte regleras av Codex. 

Codex är ett vapen som används till att reducera nivån av näringsämnen över världen

Codex är en industridominerad, regelskapande organisation och som sådan har den ingen laglig ställning.  Deltagandet i Codex sägs vara frivilligt.  Men Codex har höjt nivån på den lagligen godkända positionen därför att Codex är administrerad av the WHO och FAO.  De grundade det och driver det på begäran av FN.  Då WHO och FAO förväntas handha


Hermann Schmitz

hälsan är där en intressekonflikt.  Kommittéerna för Codex drar upp riktlinjer, regler och bestämmelser och presenterar dem till en Codex-kommission för ratificering.  När de väl är ratificerade och godkända genom enighet, blir de obligatoriska för varje land som är medlem i WHO.

Codex accepterades när WTO skapades 1994 med avsikten att harmonisera standarden på födan globalt för lättare försäljning mellan länderna.  Som ett resultat måste länderna harmoniseras med Codex om de vill ha någon ställning i en försäljningsdispyt.  När det uppstår en dispyt och länder dras in till WTO så vinner den automatiskt som är medlem i Codex, oavsett meriterna i fallet.

Dr Laibow ser Codex som ett vapen för att göra varje nation ivrig att foga sig till näringsstandarden.  Hon säger att tillmötesgåendet som sker i USA kommer att betyda slutet på lagen om konsumentskydd.  Codex kommer inte att tjäna konsumenterna. Codex kommer att tjäna de intressen som gäller för medicinska, pharmaceutiska, bioteknologiska, kemiska och stora agrikulturella industrier.

 

Under Codex är näringsämnen klassificerade som gifter

DSHEA (Dietary Substances Health and Education Act) skrevs in som lagligt 1994 av den orsaken att försäkra säkerhet och att lämpligt rubricerade produkter skulle fortsätta att vara tillgängliga för dem som önskade använda dom. I de produkter som associeras med den här lagen fastslog Kongressen att det kanske finns ett positivt förhållande mellan sund kost och god hälsa och ett samband mellan kosttillbehörs användande, minskade hälsovårdsutgifter och skydd mot sjukdomar diseaseprevention .  Under DSHEA klassificeras näringsämnen och kryddor som föda.  Det finns ingen övre gräns bestämd och tillgången är fri.  Amerikanerna har tillåtelse att ha vilka näringsämnen de önskar, därför att under engelsk civilrätt är allting som inte är uttryckligen förbjudet tillåtet.
Codex, å andra sidan, är baserad på Napoleonisk lag, under vilken allting som inte är uttryckligen tillåtet är förbjudet!  Därför är det så att vad som är uttryckligen tillåtet under Codex kommer att vara tillåtet – allt annat är förbjudet!  1994, samma år som DSHEA blev signerat och godkänt, hade Codex deklarerat näringsämnen som giftiga.  Och som gifter så krävde man att människor måste skyddas från dem genom användandet av toxikologi (läran om giftiga ämnen) och riskbedömning under vilket forskare testar små doser på djur tills de kan urskilja en inverkan.  Sedan tar de det första tecknet på den mest minimala inverkan och dividerar denna mängd med 100 för att fastställa den säkra marginal som krävs från dessa gifter.  Med detta menas att den största dosen av varje näringsämne som är tillåtet under Codex är 1/100del av mängden som visas för att producera den första urskiljbara inverkan.

Näringsämne som är tillåtna under Codex är begränsade till dem som finns på den positiva listan, förväntade att innehålla bara 18 näringsämnen, ett av dem är fluorid.  Dr Laibow pekar på att även om fluorid inte har någon biologisk fördel överhuvudtaget så gör de människor dryga och självbelåtna.

De som protesterar mot Codex har nu flera inlagor inför Kongressen, avsedda att stjälpa och bli av med DSHEA.  Så snart detta är uppnått kommer USA att bli harmoniserat med de vitaminer och mineraler vars riktlinjer finns i Codex.  Hög potens, terapeutiskt effektiva, speciella näringsämnen kommer sedan att bli olagliga på samma sätt som heroin är olagligt. De kommer inte ens att bli tillgängliga på recept.

Codex stödjer giftiga tillsatser i livsmedel, bekämpningsmedel pesticides och livsmedel från GM

Codex utgör ett betydande hot för livsmedelstillgången, enligt Dr Robert Verkerk, skapare och chef för Alliance for Natural Health.  Omkring 300 farliga tillsatsämnen i livsmedlen, som är huvudsakligen syntetiska, kommer att tillåtas under Codex, inklusive aspartam, BHA, BHT, kaliumbromat, tartrazin mm.  Dr Verkerk är särskild oroad över att ingen som helst hänsyn har tagits till potentiella risker associerade med långvarig utsatthet för mixturer av tillsatsämnen.

Codex sätter gränser för de farliga industriella kemikalierna  chemicals som kan bli använda i livsmedel, men de är otroligt höga och listan på kemikalier som kan bli använda är lång.  Under 2001 gick 176 länder, inkl USA, tillsammans och bestämde att 12 mycket giftiga, organiska kemikalier, kända som kvarstående organiska föroreningar (POPS), var så dåliga att de måste förbjudas!  Där finns många fler än 12 giftiga kemikalier som används i livsmedel, men dessa 12 var enhälligt deklarerade som varande de värsta.  Av dessa så är 9 bekämpningsmedel.

Under Codex, 7 av de 9 förbjudna POPS kommer åter att bli tillåtna i produktionen av livsmedel.  Allt som allt så tillåter Codex över 3 275 olika bekämpningsmedel, inklusive dom som är misstänkta carcinogener (varje substans som producerar cancer) eller endokrina störningar.  Det finns ingen hänsyn tagen till långvariga effekter på att utsätta någon för mixturer av bekämpningsmedelsrester i livsmedel.

Monsanto, en medlem i Codex, kommer att tjäna stort när produktionen av genetiskt modifierat (GM)foods livsmedel kommer fram och mer GM-plantor ges grönt ljus. Det s k Terminator seeds, - d v s säd som inte går att använda för nästa års skörd -  kommer att bli godkänd för internationell handel.  GM-livsmedel till våra djur kommer också att finnas.
Under Codex kan varje mjölkdjur bli behandlat med växthormon och alla djur i livsmedelskedjan kommer att bli behandlade med antibiotika, enligt Dr Laibow.  Hon påstår att Codex leder till bestrålning av alla livsmedel med undantag av dem som växer lokalt och som säljs råa.

Dr Laibow ser Codes som ”livsmedelsreglering som faktiskt är legaliseringen av mandat för förgiftning och undernäring”.  Enligt henne beräknar WHO och FAO att av de 3 miljarder människor som inledningsvis beräknas dö som ett resultat av Codex vitamin- och mineralriktlinjer, så kommer 2 miljarder av dem att dö från de sjukdomar som kunde ha förhindrats, som ett resultat av undernäring, såsom t ex cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och många andra sjukdomar.  De som kommer att överleva är den förmögna eliten som på något sätt kan förse sig själva med källor för ren föda och andra näringsämnen.

Codex är legaliserat folkmord

Dr Gregory Damato som skriver för Natural News, har karaktäriserat Codes som ”befolkningskontroll för pengar”. Han ser Codex som drivet av USA och kontrollerat av de stora farmaceutiska företagen såsom Monsanto med avsikten att reducera befolkningen i världen till en nivå som anses hållbar av dem som förkunnar Den Nya Världsordningen.  Detta skulle innebära en reduktion av ungefär 93 % av den nuvarande världsbefolkningen. Så snart Codex standard är antagen finns ingen väg tillbaka.  När Codex väl har sporrat till efterrättelse i ett område, så länge som landet kvarstår som medlem i WTO, så kan inte denna standard upphävas eller ändras på något sätt.

Natural Solutions Foundation arbetar för att förbättra Codex riktlinjer världen över
Lite hopp finns kvar.  Under åren har WTO accepterat Codex standard som presumtiva bevis för reglerna när det gäller försäljning mellan länder.  Emellertid har WTO, flera gånger i historien, vägrat att göra Codex till den enda standarden som skall användas i säljdispyter. Under Codex egna stadgar har deras riktlinjer påståtts vara ”rådgivande” och nationerna har kunnat sätta upp sina egna riktlinjer.

Då överensstämmelse med Codex standard bara är presumtiva bevis, och inte slutligt bestämmande, kan en nation gå ifrån riktlinjerna för att skydda sina traditionella livsmedel och läkemedel.  Codex Två steg är en laglig strategi som Natural Solutions Foundation har utvecklat för att hjälpa nationer som vill göra detta. Under Steg Ett utvecklar landet sina egna livsmedels- och hälsoriktlinjer som kanske är annorlunda är Codex riktlinjer.  Till exempel så kanske det är mycket striktare när det gäller tillsatser i livsmedel eller frågan om genetiskt modifierat livsmedel.  Det kanske krävs, som exempel, att företag som använder GMs ingredienser måste redogöra för dem på etiketter.  I länder som vägrar att använda GMs livsmedel kan detta också anges på etiketterna så att folk kan göra ett informativt val.  Så det första steget är för att ett land skall kunna sätta upp sina egna riktlinjer.  Det andra steget är för att anamma en nationell lag som genomför dessa riktlinjer på en sund, vetenskaplig bas.  Där finns en modell för vitamin- och minaralriktlinjer, och en modell för livsmedels- och hälsostadgar för att genomföra dessa riktlinjer. 

I USA är dörren öppen för Codex

1995 publicerade the FDA ett uttalande om policy som sa att internationell standard, såsom Codex, skulle åsidosätta amerikanska lagar om det skulle bestämma över allt livsmedel.  Under Central American Free Trade Agreement, som är olaglig under nuvarande lagar i USA, men är laglig under internationell lag, fordras att USA anpassar sig efter Codex ståndpunkt den 31 december 2009.

Det är på grund av detta som NSF behöver din hjälp.  Därför att nuvarande pro-Codex synsätt i USA är ett brott mot nuvarande lagar. NSF har skapat en medborgarpetition i vilken de ber USAs regering att ändra sin Codex-position enligt de Två Stegens planer att Codex blir tillåtet.  Denna petition är ett banbrytande, lagligt försök för att tvinga regeringen att hålla allmänna utfrågningar och flytta från en pro-sjukdom Codex-position till en pro-hälsoposition. Om regeringen inte svarar på ett passande och lämpligt sätt så blir nästa steg i processen att ta dem till en domstol.

Hittills har mer än 30 000 människor skrivit under petitionen och tre medlemmar i Kongressen har skrivit ett Congressional Letter som stöd till den.  NSF behöver din underskrift på petitionen genom att du går till http://www.healthfreedomusa.org/?pa…  På den sidan finner du också ett brev som kan sändas till US Codex Manager, Dr Edwin Scarborough och Dr Barbara Schneeman, chef för FDAs Office of Nutritional Products.

Läs också: codex-alimentarius

 
.
För mer information:
http://www.naturalnews.com/024128_C…
http://www.healthfreedomusa.org/
http://www.anhcampaign.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google adds